cueFlash

Glossary of Pellach Vocab

Start Studying! Add Cards ↓

ar gyhuddiad (g) o
accused of
arddywediad (g)
dictation
cyffur (g)
drug
Llys (g) y Goron
Crown Court
niwl (g)
mist, fog
pennaeth (g)
head
cwpwrdd (g)
cupboard
lluniaeth (g)
refreshments
mynedfa (b)
entrance
gradd (b)
degree
technoleg (b)
technology
cyflawni
to achieve
crwydro
to wander
ysgafn (adj.)
light
cyfrifol (Adj.)
responsible
From Cyfrif "account"
cysylltu (â)
to contact
ym myd (g)
in the world of
cyn bo hir
before long
oddi cartre (adv.)
away (from home)
dwsin (g)
dozen
teimlad (g)
feeling
telyn (b)
harp
ysgariad (g)
divorce
gofalu (v-n) am
to look after
treulio
to spend (amser)
sglefrio
to skate
gorffwys
to rest
clasurol (adj.)
classical
from clasur (g)
a classic
lleol (a)
local
from Lle (g)
perffaith (adj.)
perfect
not from anything
cartrefol (adj.)
homely (like home)
from cartre - home
gwerin (b)
folk
arfer (b)
habit, custom
cefnogi (v-n)
to support
From Cefn - back
cyflwyno
to introduce
digidol (adj.)
digital
From digid - digit (g)
gwasgu
to squeeze
lleidr (g)
person sy'n dwyn (theif)
plentyndod (g)
childhood
sianel (b)
channel
ysbwriel (g)
rubbish
achub
to save
amgylchfyd (g)
environment
amser maith
(g) (adj.)
amser hir (long time)
gwag (adg)
empty
oriau mân y bore
(f-pl)(adj)(m)
yn gynnar iawn yn y bore
(very early in the morning)
perygl (g)
danger
sâl (adj)
tost (ill, etc.)
sgrechian
to scream
teimlo
to feel
wyneb (g)
face
craig (b)
rock
anobaith (g)
despair
astudio
to study
becso
poeni (to ache, to pester)
bywyd (g)
life
crafu
to scratch
croesffordd (b)
crossroads
cyfandir (g)
continent
daearyddiaeth (b)
geography
diflannu
to disappear
difrifol (adj)
serious
from difriol - ernest, serious
dilyn
to follow
dodrefn (pl)
furniture
also celfi ty^
verb to furnush
dodrefnu
gwenu (ar)
to smile (at)
llwyth (g)
load, tribe
verb form llwytho - to load
prawf/profion (g)
test
pryder (g)
pryderu (verb)
pryderus (adj)
anxious, worried
straen (g)
strain
tramor (adj)
abroad
trydanwr (g)
electrician
yn ymyl
near, close by
dros ben
(prep)(g)
extremely
canmlwyddiant (g)
centenary
manylion (n-pl)
details
from manyli (b)- detail
caredig (adj)
kind
from Caru verb - love
bad (g)
cwch (boat)
cwmpawd (g)
compass
gobaith (g)
hope
gwialen (b)
rod
llong (b)
ship
pwysigrwydd (g)
importance
pysgota
to fish
rhoi cynnig ar
to have a go
rhoi'r gorau i
to give up
sicrhau
to ensure
suddo
to sink
trefn (g)
order
ymuno (â)
to join
celwydd (g)
lie, untruth
gwleidyddiaeth(b)
politics
tafod (g)
tongue
ysgwydd (b)
shoulder
craffu
edrych yn ofalus (to look carefully)
chwynnu
to weed
dangos
to show
sôn (am)
to mention
agos (adj)
near, close
atgof (g)
memory
from cof - memory
cyfweliad (g)
interview
from cyf and gweliad
lit. with seeing
anrheg (b)
present
archfarchnad (b)
supermarket
modryb (b)
aunt
trwm ei glyw (g)
hard of hearing
blaenorol (adj)
former, previous
from blaen - in front
adloniant (g)
entertainment
croesair (g)
crossword
diwydiant (g)
industry
dyddiadur (g)
diary
gwasanaeth (g)
service
gweithgaredd (g)
activity
dwyrain (g)
east
awyr (b)
air
cawod (b)
shower
golygfa (b)
view
hysbyseb (b)
advertisment
ysgubor (b)
barn
dringo
to climb
merlota
to pony trek
penderfynu
to decide
pwyso
to weigh
ymddangos
to appear
arbennig (adj)
special
poblogaidd
popular
teuluol
family
ar bwys
yn ymyl
Yn agos
yn erbyn
against
cais (g)
application, try
canolwr (g)
referee
cymhwyster (g)
qualification
dilledyn (g)
garment
pecyn (g)
packet
profiad (g)
experience
adran (b)
department
creision
crisps
amgáu
to enclose
para
to last
priodol
appropriate
yn ogystal â
as well as
yn union
exactly
ceilys (ll)
skittles
gwyddbwyll (b)
chess
malwoden (b)
snail
nwyddau (ll)
goods
penderfyniad (g)
decision
sgwâr
square
datblygu
to develop
disgrifio
to describe
tanio
to light
buan
soon
cam
crooked
or step
crwn
round
diog
lazy
gweithgar
hardworking
gwledig
rural
noeth
naked
tlawd
poor (dim arian)
to (g)
roof
uchelgais (g)
ambition
unigolyn (g)
individual
braich (b)
arm
cymdogaeth (b)
neighborhood
cynulleidfa (b)
audience
pib (b)
pipe
dodi
to put
rhoi, rhoddi
gwella
to improve
clos
close
niwlog
foggy
rhyfedd
strange
ar frys
in a hurry
arlunydd (g)
artist
rheolwr/wraig
manager
sir (b)
county
beio
to blame
derbyn
to accept
gwadu
to deny
anniben
untidy
gweinydd (g)
waiter
gweinyddes (b)
waitress
bai (g)
blame
cadeirydd (g)
chairperson
cyfaill (g)
ffrind
cysylltiad (g)
connection
diolchgarwch (g)
gratitude
ar gau
closed
er gwaetha
despite
uwchben
above
arweinydd (g)
leader
cyfnod (g)
period
myfyriwr (g)
student
masculine
myfyrwraig (b)
student feminie
parch (g)
respect
pryder (g)
anxiety
rheswm (g)
reason
disgyn
to descend
to alight
to pounce
(old, to attack)
dymuno
to wish
gostegu
to die down
tueddu
to tend
ymosod (ar)
to attack
absennol
absent
garw
rough
naturiol
natural
cael blas ar
mwynhau yn fawr iawn
adeilad (g)
building
enaid
soul
etholiad (g)
election
gohebydd (g)
reporter
gyrfa (b)
career
tir (g)
ground
ymgeisydd (g)
candidate
dogfen (b)
document
effaith (b)
effect
annerch
to address
diswyddo
to dismiss, to sack
gwthio
to push
gwynnu
to go white
pleidleisio
to vote
sefydlu
to establish
cyffredinol
general
llysieuol
vegetarian
pren
wooden
rhyngwladol
international
aur (g)
gold
dewis (g)
choice
elw (g)
profit
gwersyll (g)
camp
mudiad (g)
movement
tâl (g)
fee/payment
gwobr (b)
prize
llawdriniaeth (b)
operation
lloeren (b)
satellite
profedigaeth (b)
bereavement
oriel (b)
gallery
cydymdeimlo
to sympathise
cwyno
to complain
cynnwys
to include
effeithio (ar)
to effect
amaethyddol
agricultural
corwynt (g)
gale
cyflwynydd (g)
presenter
cyfreithiwr (g)
solicitor
drych (g)
mirror
gwregys (g)
belt
milwr (g)
soldier
nod (g)
aim
ochr (b)
side
newyddiaduriaeth (b)
journalism
rhyfel (g)
war
undeb (g)
union

Add Cards

You must Login or Register to add cards