cueFlash

Glossary of Nouns One Meanings

Start Studying! Add Cards ↓

tiān
day
shuǐ
water
guó jiā
country, nation
rén
person
nián
year
zhōng xīn
centre, heart, core
xué sheng
student
nèi
inside, inner, internal, within, interior
guó
country, state
shān
mountain, hill
shǒu
hand
jiāng
river
ěr
ear
river
chē
vehicle
shū
book, letter
word
xuě
snow
huǒ
fire
dōng
east
nán
south
běi
north
west
dàn huáng
spring
shì jiè
world
bàn
half
shè huì
society
jīng jì
economy, economic
kāi shǐ
begin, beginning, start, initial
road, way
rì qī
date
wén
language, culture, writing, formal, literary
xì tǒng
system
law, method, way, Buddhist teaching, Legalist
huā
flower
wài guó
foreign (country)
international, border, edge, boundary, between, among, interval, while
xīn
heart, mind
qì chē
car, automobile
shì
room
xué xiào
school
shì chǎng
market
gōng gào
post
cūn
village
jiē
street
dà xué
university
eye, item
wǒ guó
our country
mù cái
wood
ér tóng
child
wèi shēng
health, hygiene, sanitation
tiān dì
heaven and earth; world
shēng mìng
life
péng you
friend
jiào shì
classroom
diàn huà
telephone call, telephone
dialect, language, speech
zhōng guó rén mín
the Chinese people
yǎn
eye
pen, pencil, writing brush
yín háng
bank
customer, visitor, guest
huǒ chē
train
huà
word, talk
yǔ yán
language
horse
mín
the people, nationality, citizen
chéng yuán
member
chuān
river, creek, plain, an area of level country
lì shǐ
history
dì qū
area, region
diàn nǎo
computer
chǎn pǐn
goods, merchandise, product
nóng yè
agriculture, farming
kōng qì
air, atmosphere
lín
woods, forest
bù mén
department, branch, section, division
zhèng fǔ
government
jù lí
distance, to be apart
yì yì
meaning, significance
biǎo
(wrist) watch
jīn
gold
shēn tǐ
(human) body, health
wén huà
culture
zhǔ yào
main, principal, major
gōng chǎng
factory
fēi jī
airplane
yǒu
friend
shí yóu
oil, petroleum
shēng yīn
voice, sound
jià gé
price
jiào shī
teacher
zhàn shì
fighter, soldier, warrior
jiā tíng
family, household
lǚ yóu
trip, journey, tourism, travel, tour
xíng zhuàng
form, shape
fāng fǎ
way, method
dòng wù
animal
kōng jiān
space
yī shī
doctor
qū yù
area, region, district
gōng mín
citizen
jiào shòu
professor
diàn
inn, shop, store
láo dòng zhe
laborer
tú xiàng
image; picture
shǐ
history
tán huà
talk, conversation
piào
ticket
fàn diàn
restaurant
zhōng xué
middle school
jì suàn jī
computer
tián
field, farm, (surname)
kōng
air, sky, empty, in vain
nóng chǎng
farm
Buddha, Buddhism
niǎo
bird
fáng jiān
room
qián
money
kè běn
textbook
shí wù
food
wèi
taste
miàn
flour, noodles
zhǐ
paper
zá zhì
magazine
píng guǒ
apple
xiāng jiāo
banana
nóng cūn
countryside, rural areas
fisherman, to fish
zhōng
clock
xiǎo shí
hour
tiān qì
weather
jiào xué
teacher and student, education
sēn lín
forest
gōng yuán
public park
yóu
oil
chuán zhī
ships, vessels
xiǎo péng yǒu
children
zǔ zhī
organization
zī xùn
information
gōng sī
company
gōng yè
industry
wén zhāng
article, essay
wèn tí
problem, issue, topic
jīn shǔ
metal
shèng lì
victory
zhěng gè
whole, entire, total
zhàn zhēng
war, conflict
shí dài
age, era, epoch, period
zhí gōng
workers, staff
zǒng tǒng
president (of a country)
dà huì
general assembly, general meeting
yè wù
business, profession
zhèng zhì
politics, political
shū jí
books, works
tiě lù
railroad, railway
wǔ zhuāng
arms, equipment, to arm, military, armed (forces)
gōng jù
tool, instrument, utensil, means
xiàn dài
modern times, modern age, modern era
jiàn kāng
health
shǐ yòng zhě
user
dì fang
place
yǐng xiàng
image
xué zhě
scholar
zì rán
nature, natural, naturally
diàn yǐng
film, movie
mù biāo
target, goal, objective
yún
cloud
yīn
sound, noise, news
yuán
garden
tú piàn
image, picture
diàn shì
television, TV
house, room
gǔ piào
share, stock (market)
earth, dust
fáng
house
wū zi
house, room
māo
cat, pussy
chuán
ship
yǔ yīn
voice
zhōu
continent, island
pí fū
skin
a step, a pace, to walk, march, stages in a process
yī shēng
doctor
temple
zì xíng chē
bicycle
bào
newspaper
shù
tree
fēng
wind
jì huà
plan
kǎo shì
exam
rén shēng
life
chéng shì
city, town
kā fēi
coffee
fó jiào
Buddhism
zhàn
(bus) stop
kē xué
science, scientific knowledge, scientific
chǎn yè
industry, estate, property, industrial
yì jiàn
view, opinion
zuó zhě
author, writer
zǒng lǐ
premier, prime minister
zǔ guó
homeland, motherland
gòng hé guó
republic
xìn xiāng
post-office box (P.O.B), letter box, mail box
guī huà
plan, program
jì zhě
reporter, journalist
gōng zī
wages, pay
fú hào
symbol, mark, sign
háng kōng
air (mail)
trip, travel
gǒu
dog
zhàn tái
railway platform
shǔ
rat, mouse
rén tǐ
human body
law
jīng lǐ
manager, director

Add Cards

You must Login or Register to add cards