cueFlash

Glossary of Lysias 3 Vocab

Start Studying! Add Cards ↓

ἀγαθός
good
ἀγαθόω
do good to one
ἀγανακτέω
to feel irritation
ἁγέομαι
to go before, lead the way
ἀγός
a leader, chief
ἄγω
to lead or carry, to convey, bring
ἀγών
a number of people brought together, a gathering, assembly
ἀγωνίζομαι
to contend for a prize
ἀδελφή
a sister
ἀδελφιδέος
a brother's or sister's son, a nephew
ἄδηλος
not seen or known, unknown, obscure
ἀδικέω
to do wrong
ἄδικος
wrong-doing, unrighteous, unjust
̓Αθήναια
the temple of Athena
̓Αθήναιον
the temple of Athena
̓Αθηναι̂ος
Athenian, of or from Athens
αἱρέω
to take with the hand, grasp
αἰσθάνομαι
to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel
αἰσχρός
causing shame, abusive
αἰσχύνω
to make ugly, disfigure, mar
αἰτέω
to ask, beg
αἴτιος
to blame, blameworthy, culpable
ἀκέω
heal?
ἄκοσμος
without order, disorderly
ἀκούω
to hear
ἀληθής
unconcealed, true
ἀλλά
otherwise, but
ἀλλήλων
of one another, to one another, one another
ἄλλος
alius, another, one besides
ἄλλως
in another way or manner
ἅμα
at once, at the same time
ἀμαθία
ignorance
ἁμαρτάνω
to miss, miss the mark
ἁμαρτέω
to attend, accompany/to sin?
ἁμάρτημα
a failure, fault, sin
ἀμύνω
to keep off, ward off
ἀμφότερος
each or both of two
ἄν
if haply
ἀνά
up, upon
ἀναγκάζω
to force, compel
ἀνάγκη
force, constraint, necessity
ἀνέχω
to hold up
ἄνθρωπος
man
ἀνόητος
not thought on, unheard of
ἄνομος
without law, lawless
ἀντίδοσις
a giving in return, exchange
ἀξιάω
to think or deem worthy of
ἀξιόω
to think or deem worthy of
̔ἅπαντα
quite all, the whole
ἀπαντάω
to move from
ἀπαράσκευος
without preparation, unprepared
ἅπας
quite all, the whole
ἀπειλέω
to force back/hold out/keep away
ἄπειμι
to be away or far from
ἀπέρχομαι
to go away, depart from
ἄπιστος
not to be trusted
ἀπό
from, away from. c. gen.
ἀποβαίνω
to step off from
ἀποδείκνυμι
to point away from
ἀποδημέω
to be away from home, be abroad or on one's travels
ἀποδίδωμι
to give up or back, restore, return
ἀποκρύπτω
to hide from, keep hidden from
ἀποκτείνω
to kill, slay
ἀπολαμβάνω
to take or receive from
ἀπολογία
a speech in defence, defence
ἀπομάχομαι
to fight from
ἀπορέω
to be without means or resource
ἀποστερέω
to rob, despoil, bereave or defraud
ἀποτρέπω
to turn
ἅπτω
to fasten, bind fast
ἄρα
introduces question? (use/profit - pl)???
ἀργύριον
a piece of silver, a silver coin
ἀριστάω
to take breakfast or luncheon
̓Αριστόκριτος
aristocrat
ἄρον
to take up, raise, lift up (aor)/plow (imp)
ἄρος
use, profit, help/to plow
ἄσμενος
well-pleased, glad
ἄτοπος
out of place
Αὐτοκλέης
uncalled?
αὐτός
self
αὐτου̂
at the very place, just here, just there
ἀφίημι
to send forth, discharge
ἀφικνέομαι
to come to
ἀφίστημι
to put away, remove
βαδίζω
to go slowly, to walk
βάλλω
to throw
βασανίζω
to rub
βέλτιστος
best
βελτίων
better
βία
bodily strength, force, power, might
βίαιος
forcible, violent
βιάω
to constrain
βιόω
to live, pass one's life
βοάω
to cry aloud, to shout
βοόω
to cry aloud, to shout
βουλεύω
to take counsel, deliberate, concert measures
βουλή
will, determination
βούλομαι
to will, wish, be willing
γάρ
for
γε
at least, at any rate
γίγνομαι
to come into being
γιγνώσκω
to learn to know, to perceive, mark, learn
γναφεύς
a fuler/an unknown???
γνώμη
a means of knowing, a mark, token
γυναικωνι̂τις
the women's apartments
γυνή
a woman
δέ
but
δει̂
it is binding on
δείδω
to fear
δεινός
fearful, terrible, dread, dire
δεινόω
to make terrible: to exaggerate
δειπνέω
to make a meal
δέομαι
to be in want or need, require
δέω
to bind, tie, fetter/to lack, miss, stand in need of
δή
exactness
δη̂λος
visible, conspicuous
διά
through c. gen. through, by means of c. acc.
διαγίγνομαι
to go through, pass
διαγιγνώσκω
to distinguish, discern
διαιτάω
to feed in a certain way, to diet
διάκειμαι
to be in a certain state, to be disposed or affected
διακόσιοι
two hundred
διαλέγω
to pick out one from another, to pick out
διανοέομαι
to be minded, intend, purpose
διανοέω
to be minded, intend, purpose/have in mind
διάνοια
a thought, intention, purpose
διαπράσσω
to pass over
διατίθημι
to place separately, arrange
διατρίβω
to rub between, rub hard, rub away, consume, waste
διαφορά
difference, distinction
διδάσκω
to teach
δίδωμι
to give
διηγέομαι
to set out in detail, describe in full
δίκαιος
observant of custom and social rule, well-ordered, civilised
δικαιόω
to set right
δίκη
custom, usage
διόμνυμι
to swear solemnly, to declare on oath that . .
διότι
for the reason that, since
διώκω
to pursue
δοκάζω
to wait for
δοκεύς
A beam???
δοκέω
videor mihi, to think, suppose, imagine, expect
δοκή
a vision, fancy
δόξα
a notion
δοξόω
to think, imagine, suppose, fancy, conjecture/have the character or credit of being???
δραχμή
a handful
δραχμός
a grasping
δύναμαι
to be able, capable, strong enough
ἕ
sui.
ἐάν
if haply
ἑαυτου̂
itself, absolutely
ἐάω
to let, suffer, allow, permit
ἐγκαλέω
to call in
ἔγκλημα
an accusation, charge, complaint
ἐγώ
ego
ἔδω
to eat
ἐθέλω
to will, wish, purpose
ἐθίζω
to accustom, use
ἔθω
to be accustomed
εἰ
whether.
εἰδοί
Idus
εἰ̂δον
to see, perceive, behold
εἰκός
like truth
εἰμί
to be, to exist
εἴπερ
strengthd. for
εἰ̂πον
to speak, say
εἰς
into, to c. acc.
εἱ̂ς
into/one
εἴσειμι
to go into
εἰσέρχομαι
to go in or into, enter
ἐκ
from out of
ἐκβάλλω
to throw or cast out of
ἐκει̂νος
the person there, that person or thing
ἐκκαλέω
to call out or forth, summon forth
ἐκκηρύσσω
to proclaim by voice of herald
ἐκκόπτω
to cut out, knock out
ἐκπηδάω
to leap out
ἐκπίπτω
to fall out of
ἐκπλέω
to sail out, sail away, weigh anchor
ἐκφεύγω
to flee out or away, escape
ἐλεάω
to have pity on, shew mercy upon
ἐλεέω
to have pity on, shew mercy upon
ἐλεύθερος
free
ἕλκος
a wound
ἕλκω
to draw, drag
ἐλπίζω
to hope for, look for, expect
ἐμαυτου̂
of me, of myself
ἐμέω
to vomit, throw up
ἐμός
mine
ἐμποδών
at the feet, in the way, in one's path
ἐν
in, among. c. dat.
ἐναντίος
opposite
ἐνδίδωμι
to give in
ἔνδοθεν
from within
ἔνδον
in, within, in the house, at home
ἐν-εἰμί
to be in
ἕνεκα
on account of, for the sake of, because of, for
ἐνθάδε
thither, hither
ἐνθυμέομαι
to lay to heart, consider well, reflect on, ponder
ἐνίοτε
sometimes
ἔνοχος
held in
ἐνταυ̂θα
here, there
ἐντυγχάνω
to light upon, fall in with, meet with
ἐξαμαρτάνω
to err from the mark, fail
ἐξαρκέω
to be quite enough for, suffice for
ἐξαρκής
enough, sufficient
ἔξαρνος
denying;
ἐξελαύνω
to drive out from
ἐξέρχομαι
to go or come out of
ἔξεστι
it is allowed, it is in one's power, is possible
ἐξευρίσκω
to find out, discover
ἐξίημι
to send out, let
ἐξιόω
to cure thoroughly
ἐξίστημι
to put out of its place, to change or alter utterly
ἔξω
out
ἔοικα
to be like
ἐπαμύνω
to come to aid, defend, assist
ἐπεί
after that, after (postquam), since, when (quum)
ἐπειδάν
whenever.
ἐπειλέω
wind up
ἔπειτα
thereupon
ἐπί
on, upon with gen., dat., and acc.
ἐπιβουλεύω
to plan or contrive against
ἐπιδείκνυμι
to exhibit as a specimen
ἐπιδιώκω
to pursue after
ἐπικουρέω
???
ἐπιθυμέω
to set one's heart upon
ἐπιθυμία
desire, yearning, longing
ἐπιθυμιάω
to offer incense
ἐπιλαμβάνω
to lay hold of, seize, attack
ἐπιλήθω
to cause to forget
ἐπισκήπτω
to make to lean upon, make to fall upon
ἐπιστάζω
let fall in drops upon or into, instil
ἐπίσταμαι
to know
ἐπιτήδειος
made for an end or purpose, fit or adapted for it, suitable, convenient
ἐπιχειρέω
to put one's hand on
ἐπορέομαι
to oversee, observe, survey
ἔρα
to pour out/vomit/earth?
ἐράω
to love, to be in love with/pour out
ἔργνυμι
to confine
ἔργον
work
ἐρέω
to ask, enquire
ἔρχομαι
to come or go
ἐρω̂
I will say or speak
ἐρωτάω
to ask
ἐσθίω
to eat
ἔσσομαι
to be, to exist (fut)
ἐτάζω
to examine, test
ἔται
clansmen
ἑταίρα
a companion

Add Cards

You must Login or Register to add cards