cueFlash

Glossary of Kreyol: A

Start Studying! Add Cards ↓

atomik
atomic
fè sote, pantan
astound
revandike
assert
lòtbò
abroad
atenn, rive
attain
reyalizasyon
attainment
n esè, tantataif
attempt
v tante, pran chans, eseye
attempt
n atansyon
attention
ateste
attest
atitud
attitude
atire
allure
n kalite
attribute
verifye
audit
odiyans
audience
out
August
tant, matant
aunt
favorab
auspicious
distan, endiferan
austere
Kreyòl natif natal
authentic Creole
otè, lotè, ekriven
author
otorite
authority
otorizasyon
authorization
oto
automobile
lotòn
autumn
disponib
available
oeng, kripya, ava
avaricious
vanje
avenge
avnu
avenue
mwayèn
average
evite, detounen
avert
avid, grangou
avid
zaboka
avocado
evite
avoid
avalide
avouch
adj reveye
awake
prim
award
terifyan
appalling
lwen
away
on moman
awhile
gòch
awkward
rach , aks
axe
aks
axis
pwenti, egu
acute
ble
azure
anlè, soutèt
above
avantij
advantage
a
at
le pli vit ke posib
as soon as possible
rize
astute
n èd, sipò
aid
asteris*
asterick
konesans, zanmi
acquaintance
vye
aged
risk, istwa dròl
adventure
aksidan
accident
konseyev
advisor
akoste, bòde
accost
adilt, granmoun
adult
afime, deklare
affirm
yon, youn
a, an
n etranje
alien
afiche, plake
affix
etalaj
array
adj sou kiviv, eveye
alert
n bi
aim
anniye, anmède
annoy
pèmèt, otorize
allow
abandone, kite
abandon
tankou, menm, parèy
alike
akò, (v) akòde
accord
adolescan
adolscent
okouran
abreast
aboli
abolish
ranmase, trouve
acquire
etone, siprann
astonish
ede, segonde
assist
admèt, aksepte
admit
aotvwa, byen fò
aloud
pa sipriz
aback
admiratè, fanatik
admirer
prèske, prèt pou, (almost catch) manke
kenbe
almost
gen anpil, abonde
abound
demoralize
abash
absòbe
absorb
adrès
address
asid
acid
aksè, (v) aksede, rantre
access
deziyen, anchaje
assign
asayi, atake
assail
avrip, brid sou kou, bripbrip
abrupt
sipoze
assume
asistans
assistance
tankou, otan, kom, menm ak
as
aktivite
activity
fèt, anivèsè
anniversary
fè konesans
acquaint
etonan
amazing
doulè, mal
ache
asire
assure
monte
ascend
pouri
addle
aksepte
accept
ala
as for
aktif
active
rak, brak
acrid
atik
article
ar, la
art
pami, omilye
among
akite
acquit
joure (curse at), avèti (warning or
advice)
admonish
absoud
absolve
arestasyon
arrest
v . asosye
associate
adjektif
adjective
ranje, òganize
arrange
v fè fache
anger
alantou, otou, anviron
around
droge, adikte
addict
asfalt
asphalt
monsenyè
archbishop
rize, koken
artful
ansyen, vye
ancient
administratif
administrative
ak, epi, e
and
antravè
athwart
n aksè, apròch, fason
approach
apreyande, arete
apprehend
azil
asylum
krochi
askew
randevou
appointment
kon sa
as that
apendis
appendix
zak, akt
act
genlè, parèt, sanble
appear
aprèmidi
afternoon
reklam, piblisite
advertisement
abstrenn
abstain
afekte, touche, trouble
affect
tou patou
anywhere (at all)
Zantiy
Antilles
adopte
adopt
(n) abi, (v) abize
abuse
antropoloji
anthropology
onlòt, youn lòt
another
aksede, rantre
accede
akimile, rasanble
accumulate
anyèl, chak ane, lan
annual
akomode, loje
accommodate
v reponn
answer
ensite
abet
abilite
ability
adisyone, ajoute, ogmante
add
tache, kole, ajoute
append
enkyetid, anksyete
anxiety
foumi
ant
admire
admire
anonse
announce
familyarize
accustom
fache
angry
atravè
across
kont, (v) jistifye, eksplike
account
nepòt
any
kase ande
asunder
kidnape, anlve
abduct
apre, dèyè
after
v avanse, bay avalwa
advance
angl, aspè
angle
nonmen, dezinyen
appoint
an fas
across from
aji
act
egzak, byen mezire
accurate
ankò, anouvo
anew
v aproche
approach
pwogram aprantisaj
apprenticeship program
apresye
appreciate
Afrik
Africa
akademik
academic
abreje
abridge
montan, total
amount
pè, efreye
afraid
emab
amiable
apye
afoot
absans
absence
konfò, amenajman
amenity
òne, dekore
adorn
fotèy, dodin
armchair
v ame
arm
adekwa, sifizan
adequate
anbasadè
ambassador
absid
absurd
respekte
abide
adore
adore
ajoune, sispann
adjourn
afè, kesyon, lyezon
affair
abjèk
abject
reyalize, reyisi
achieve
abese
abase
deja
already
abdike
abdicate
endiferan , lwen
aloof
sèl, pou kont-(pron.)
alone
deteste
abhor
kapab
able
apropo, a
about
graje, fwote (to rub), kòche
abrade (to scrape)
adapte
adapt
alye
ally
akonpanye
accompany
balanse, aksyonen
actuate
n bra
arm
avans, avalwa
advance
pretann, sipoze
allude
administrasyon
administration
d laprèmidi
~in the afternoon
sètaprèmidi
~this afternoon
repati, lote
allot
ankò
again
kont, opoze
against
(n) laj
age
v vyeyi
age
soulaje, diminye
allay
ajil, lèst
agile
(adj) pase
ago
(adv) depi
ago
konsanti, dakò
agree
devann
ahead
soufri
ail
v vize
aim
air
er kondisyone
air conditioning
aeropò
air port
byè
ale
aljèb
algebra
manje
aliment / manje
vivan
alive
tout
all
tout lèzòt
all the others
du tou
~at all
alèz
allies
alizyon, sipoziyon
allusion
ansanm
along
tou, ositou
also
chanje, altere
alter
malgre
although
amatè
amateur

Add Cards

You must Login or Register to add cards