cueFlash

Glossary of Japanese I 2

Start Studying! Add Cards ↓

ima
Now
yori
then
motto
more
omoshiroi
interesting
osoku
late
kimashita
came
ryoshin
parents
itsumo
always
denwa
telephone
takai
expensive
"itsu tsukimashita ka"
"When did you arrive?"
"kinou tsukimashita ka"
"Did you arrive yesterday?"
"Iie kesa"
"no this morning"
"kinou tsukimashita"
"I arrived yesterday"
"kesa"
"this morning"
"asa"
"this morning (not this morning)"
"ban"
"evening"
"nani ka nomimasen ka"
"wont you drink something?"
"wine onegaishi masu"
"wine please"
"kyo wa nani wo shimashita ka"
"what did you do today?"
"kaimono wo shimashita"
"I did shopping"
"soshite hiru-gohan wo tabemashita"
"and I ate lunch"
"totemo"
"very much"
"ii boushi"
"good hat"
"totemo ii resutoran desu"
"it's a very good restaurant"
"nihongo de hanashi mashita"
"I spoke in Japanese"
"Nihongo de nanto iimasu ka"
"How do you say in Japanese? "
"kotoba"
"word"
"to iimasu"
"it is said"
"iki-mashita"
"went"
"Tukusan Tabemashita"
"I ate a lot"
"Nihongo wo hanashi mashita"
"I spoke Japanese"
"kai taku arimasen"
"I don't want to buy"
"nani mo kai taku arimasen"
"I don't want to buy anything"
"Yokohama e iki mashita ka"
"Did you go to Yokohama? "
"hai iki mashita"
"Yes I went"
"hai totemo suki desu"
"Yes I like it very much"
"mimasen deshita"
"I didn't see anything"
"mimashita"
"I saw"
"nani mo "
"Not anything"
"nani mo Tabemasen deshita"
"I didn't eat anything"
"nani mo Kaimasen deshita"
"I didn't buy anything"
"Yokohama de nani wo mimashita ka"
"What did you see in Yokohama?"
"mite imasen"
"haven't seen "
"Mada nani mo mite imasen"
"I haven't seen anything yet"
"demo takusan kaimono wo shimashita"
"But I did a lot of shopping"
"Kamakura wo shitte imasu ka"
"Do you know Kamakura?"
"shirimasen"
"Don't know"
"koko kara"
"from here"
"koko kara tooi desu"
"it's far from here"
"ni-san shuu-kan"
"a few weeks"
"ashita no asa"
"tomorrow morning"
"jikan ga arimasen"
"I don't have time"
"asatte"
"day after tomorrow"
"donogurai Yokohama ni imasuka?"
"how long have you been in Yokohama?"
"kinou no asa kara"
"since yesterday morning"
"kinou no asa kara koko ni imasu"
"I have been here since yesterday morning"
"futsuka mae kara"
"since two days ago"
"futsuka mae kara koko ni iamasu"
"I have been here since two days ago"
"issyuukan mae kara"
"since a week ago"
"issyuukan mae kara koko ni imasu"
"I've been here since a week"
"kono kotoba"
"this word"
"kono kotoba to iimasu"
"it is said kono kotoba"
"niho go wo hanashi mashitaka?"
"did you speak Japanese? "
"Kamaura wa suki desu ka?"
"Do you like Kamaura ?"
"hai totemo sukidesu"
"Yes I like it very much"
"Minato Hoteru"
"Minato Hotel"
"Minato Hoteru ni imasuka?"
"Are you at the Minato Hotel?"
"ee
zehi"
"Kyou wa nani wo shimashita ka?"
"what did you do today?"
"amari nanimo shimasen deshita"
"I didn't do much"
"shimasen deshita"
"didn't do"
"nanimo"
"Not anything"
"nanimo kaitaku arimasen"
"I don't want to buy anything"
"amari"
"much"
"demo Yokohama de nani wo mimasitaka?"
"but what did you see in Yokohama?"
"Yokohama wa mada nanimo mite imasen"
"As for Yokohama I haven't seen anything yet"
"mou hirugohan wo tabemasitaka?"
"Did you eat lunch already?"
"nanika issyoni tabemasenka?"
"Would you like to eat something together?"
"zehi"
"Kamakura he ikimasenka?"
"would you like to go to Kamakura?"
"ikitai desu"
"want to go"
"zehi ikitai desu"
"By all means I want to go"
"resutoran Tennichi wo shitte imasuka?"
"Do you know restaurant Tennichi? "
"koko kara amari tooku arimasen"
"Its not much far from here"
"ni-kiro desu"
"its 2 kms"
"kuruma wo motte imasu"
"I have a car"
"anohito"
"that person"
"namae"
"name"
"anohito no namae nan desuka"
"what is that persons name"
"Monday"
"ai niku"
"unfortunately"
"shitsurei"
"excuse"
"shina kereba"
"If I don't do"
"shitsurei shina kereba naranai desu"
"Excuse me I got to go"
"ima kara"
"now from"
"ai mashita"
"saw
"ai masu"
"see
"cielo san wa Watashi no tomodachi desu"
"Cielo is my friend"
"saa-… wakarimasen"
"well
"chuugoku gin"
"chineese"
"ocha"
"tea"
"ocha wo nomu"
"to drink tea"
"Hai ima chotto jikan ga arimasu"
"yes I have some time now"
"ikimasu"
"going"
"kimasu"
"coming"
"wine wo ippai"
"glass of wine"
"aka wine wo nomimasu ka"
"red wine for you?"
"shiro wine"
"white wine"
"itsumo"
"always"
"aka wine wa zen zen nomimasen"
"I never drink red wine"
"itsumo aka wine wo nominasu"
"I always drink red wine"
"soshite shiro wine ippai"
"and glass of white wine"
"biru zen zen nomimasen"
"I never drink beer"
"demo ai niku"
"but unfortunately"
"waitashi no tomodachi ga kimasu"
"one of my friends is coming"
"anata no tomodachi onomii wa"
"bill san desu"
"bill san oshita imaska"
"kampai"
"cheers
"tokidoki"
"sometimes"
"nanika"
"something"
"shigoto tuksan imasu ka"
"demo tokidoki"
"but somethimes"
"hontoni tuksan"
"really a lot"
"dorioo"
"colleague"
"Amerika kara kimasu"
"she comes from America"
"san nen"
"3 years"
"san nen maikira"
"since 3 years ago"
"sokoni sundae imasu"
"she has been living there"
"soko desu"
"it is there"
"donogurai"
"how long?"
"ni nen "
"two years"
"ichi nen"
"one year"
"Amerika kara kimashita"
"she came from America"
"anahito"
"that person"
"migikai"
"short"
"ii shuka migikai desu na"
"one week that is short no?"
"nagai"
"long"
"tomoshimasu"
"I am called"
"Roger tomoshimasu"
"I am Roger"
"kino iimashita"
"I meet him yesterday"
"wa do desuka"
"how about?"
"doko ka shirimasen"
"I don't know where it is"
"tokidoki sagoia ikimasu"
"I go there sometimes"
"aride ikimasu"
"can go there on foot"
"o ganki desu ka"
"Are you well? "
"ocha wa nomu jikan ga arimasuka"
"Do you have time for tea? "
"biiru ippai do desuka"
"would you like a glass of beer? "
"oxsan wa kimashita"
"His wife came also"
"amerika jin desu ka"
"mo hitori"
"another person"
"dorioo ga mo hitori ikimasu"
"another colleague is coming"
"ri ohoto mo"
"both"
"riohotomo amerika-jin desu"
"both american"
"ikemasu"
"can go "
"ishoni resuran ikemasu ne"
"mata nakiriba nananin desu"
"have to wait"
"watashi wa machimasen"
"I won't wait"
"machimasen"
"wont wait"
"basu"
"bus"
"basu wa kimasen"
"The bus won't come"
"basu wa amari kimasen"
"bus does not run often"
"basu wa yoku kimasu"
"the bus comes often"
"mo ichi do i te kudasai"
"say it again please"
"uchi ni arimasu"
"at the house"
"waitashi no uchi wa tokuarimasen"
"My house is not far"
"aruite"
"by foot"
"kuruma de iki tai desu"
"I want to go by car"
"ha ya i desu"
"is fast"
"karuma wa hai yai I desu"
"the car is fast"
"nagai aida"
"for a long time"
"nihonjin desu ka"
"Is he Japanese?"
"Soretemo Amerika desu ka"
"Or American?"
"Canada jin desu"
"he is Canadian"
"aida"
"duration"
"migikai aida"
"for a short time"
"nagai desu i ne"
"it is long isn't it?"
"ya
oksan wa shirimasen"
"osoko ni"
"Over there"
"aka i kuruma"
"red car"
"shiro i kuruma"
"white car"
"a no aka i kuruma"
"that red car over there"
"ano hito"
"that person over there"
"basu te wa asoko desu"
"the bus stop is over there"
"basu te wa doko desu ka"
"Where is the bus stop?"
"teshitsu"
"t-shirts"
"dare ni"
"who for?"
"made"
"until"
"sono ato"
"after that"
"sono mae"
"before that"
"sono mae wa do desu ka"
"how about before that?"
"ja
basu de ikimasu ka"
"tagame"
"letter"
"Kaiobi"
"Tuesday"
"koko ni imasu"
"we are here"
"nani de "
"by what means?"
itsu tsukimashita ka
When did you arrive?
kinou tsukimashita ka
Did you arrive yesterday?
Iie kesa
no this morning
kinou tsukimashita
I arrived yesterday
kesa
this morning
asa
this morning (not this morning)
ban
evening
nani ka nomimasen ka
wont you drink something?
wine onegaishi masu
wine please
kyo wa nani wo shimashita ka
what did you do today?
kaimono wo shimashita
I did shopping
soshite hiru-gohan wo tabemashita
and I ate lunch
totemo
very much
ii boushi
good hat
totemo ii resutoran desu
it's a very good restaurant
nihongo de hanashi mashita
I spoke in Japanese
Nihongo de nanto iimasu ka
How do you say in Japanese?
kotoba
word
to iimasu
it is said
iki-mashita
went
Tukusan Tabemashita
I ate a lot
Nihongo wo hanashi mashita
I spoke Japanese
kai taku arimasen
I don't want to buy
nani mo kai taku arimasen
I don't want to buy anything
Yokohama e iki mashita ka
Did you go to Yokohama?
hai iki mashita
Yes I went
hai totemo suki desu
Yes I like it very much
mimasen deshita
I didn't see anything
mimashita
I saw
nani mo
Not anything
nani mo Tabemasen deshita
I didn't eat anything
nani mo Kaimasen deshita
I didn't buy anything
Yokohama de nani wo mimashita ka
What did you see in Yokohama?
mite imasen
haven't seen
Mada nani mo mite imasen
I haven't seen anything yet
demo takusan kaimono wo shimashita
But I did a lot of shopping
Kamakura wo shitte imasu ka
Do you know Kamakura?
shirimasen
Don't know
koko kara
from here
koko kara tooi desu
it's far from here
ni-san shuu-kan
a few weeks
ashita no asa
tomorrow morning
jikan ga arimasen
I don't have time
asatte
day after tomorrow
donogurai Yokohama ni imasuka?
how long have you been in Yokohama?
kinou no asa kara
since yesterday morning
kinou no asa kara koko ni imasu
I have been here since yesterday morning
futsuka mae kara
since two days ago

Add Cards

You must Login or Register to add cards