cueFlash

Glossary of JLPT Level 4 Grammar

Start Studying! Add Cards ↓

Ichi-gatsu-___ samui desu.
Ni gatsui-___ samui desu.
Wa
Mo
Kinou doko-___ ___ ikimashitaka.

Ee, depaato-___ kaimono-___ ikimashita.
Iie, doko-___ ___ ikimasendeshita.
Ka he
he, ni
he mo
Anata-no shita-___ nani-ka arimasuka?

Iie, nani-___ arimasen
ni, mo
Kyoto-______ Nikko-_____ ikimasu.
ni mo, ni mo
Ane-wa America-_____ Yooroppa-____ ikimashita.
ni mo
he mo
Ni, de, e, to, kara in a sequence
Ni mo,
de mo,
e mo,
to mo,
kara mo
Kaisha-___ konpyuta-___ arimasuka?

Hai arimasu.

Ie-____ arimasuka?

Iie, ie-_____ arimasen.
ni, ga
ni mo
ni mo
ni wa
Haha-_____ yoka depaato-___ ikimasu-___.
Chichi- ______ amari ikimasen.
to wa, ni, ga
to wa
Raishu kuni-___ chichi-___ kimasu.
kara, ga
Basu-___ eki-no mae-___ demasu.
wa, kara
Konban 8-ji-____ terebi-___ mimasu.
kara, wo
Kono hikouki-___ rondon-___ ikimasu.
wa, made
Eki-___ jitensha-___ ikimasu.
made, de
5-ji-han-____ kaisha-___ hatarakimasu.
made, de
Ie-___ gakku-___ 40-pun karai kakakarimasu.
kara, made
Natsuyama-wa 7-gatsu-20-nichi-___ 8-gatsu-31-___ desu.
Kara, made
Ashita tomodachi ___ uchi-ni ikimasu.
Ga
Watashi-wa okane-___ arimasen.
Ga
Watashi-wa ooki ie-___ hoshiimasu.
Ga
Watashi-wa yasai-___ kiraiidesu.
ga
Watashi-wa eigo-__ dekimasu.
ga
Watashi-wa nihongo-___ wakarimasen.
ga
Haha-__ tsukuru ryori-wa oishidesu.
ga
Watashi-___ totta (torimashita) shashin.
ga

wa is replaced with ga.
Ano hito-___ Yamada-san desu.
wa
Ooyama-san-___ Eigo-no sensei-desu.
wa
Haha-___ ongaku-ga sukidesu. Demo, kurasukku-___ suki-dewa arimasen.
ga, wa
Nikku-___ tabemasu. Sakana-___ tabemasen.
wo, wa
Banana-__ sukidesu__. Meron __ kiraidesu.
wa, ga, wa
Eigo-__ wakarimasu-___, chugakugo ___ wakarimasen.
wa, ga, wa
Ano hito-___ shitte imasuka.
wo
Kim-san-___ Nihongo-no hon-___ takusan yomimasu.
wa, wo
Michi-no migiGAWA-___ arukimasho.
wo
Tori-ni natta sora-___ tobitaidesu.
wo
Shinjuku-de densha-___ orimasu.
wo
Copa-de karuma-___ orimasu.
wo
Puuru __ IRU.

Puuru __ DERU.
ni

wo
Biiru-__ demashita.
wo
Kazoku-wa honkon-___ imasu.
ni
Eki-no mae ___ depaato-ga arimasu.
ni
Mai-shuu kinyobi-___ tesuto-ga arimasu.
ni
Watashi-wa 1981-nen-___ umaremashita.

umareru = to be born
ni
Kazoku-___ denwa-wo kakemashita.
ni
Minami-sensei-wa gaikokujin-___ nihongo-wo oshieteimasu.
ni
Watashi-wa Tokyo-___ sundeimasu.
ni
Koko-___ namae-___ kaite kudasai.
ni, wo
Mai-nichi kaisha-___ itte hataraite imasu.
ni
Watashi-wa rainen(raitoshi) kuni-___ kaerimasu.
HE
Imouto-wa kyonen daigaku-___ irimashita.
ni
Heya-ku kyoushitsu-___ itte kudasai.
ni
Kono mise-wa 10 nichi-___ ichi-___ yasumimasu.
ni, do
ichi-nichi-___ 3-___ kono kusuriwo nonde kudasai.
ni, kai (-do-)
America-___ benkyou-___ ikimasu.
he, ni
Biru-san-___ nihon-___ eigo-___ oshie-___ kimashita
wa, he, wo, ni
Gohan-___ tabe-___ ikimashou!
wo, ni
Toshokan-___ hon-___ ni-katsu karimashita.
de, wo
Kissaten-___ kohi-___ nomemashita.
de, wo
Naifu-___ niku-___ (cut) masu.
de, wo
Tomodachi-___ denwa-___ hanashimashita.
to, de
Kin-___ tsukue-___ isu-___ tsukurimasu.
de, ya, wo
Densha-___ koko-___ kimashita.
de, he
Chikatetsu-___ Ginzu-made ikimasu.
de
Ringo-___ ikko-___ (1 item) 100-en desuga. 5 [items] -___ 400-en desu.
wa, TRICK!, de
Kaze-___ kaisha-wa yasumimashita.
de
Raishuu shigoto-___ Kobe-___ ikimasu.
de, ni
Kinou Yamashita-san-___okusan-___ koko-he kimashita.
ga, to
Imouto-___ kaisha-no hito-___ kekkonshimasu.
wa, to
Kitayama-san-___ iroiro hanashimasita.
to
Natsuyasumi-___ umi-___ yama-___ ikimasu.
ni, ka, he
Manenhitsu-___ borupen-___ kaite kudasai.
ka, de
Something/Somewhere/Someone
Nanika/dokoka/dareka
_____ nomimasuka? (something)
nanika
Nomu-___ nomenai-___ wakarimasen.
ka, ka
Ashita-wa kanojo-___ kuru-_____ wakarimasen
ga, dou ka
______ wakarimasen.

When it is/ Where it is/ Who it is/ What it is.
Itsu-ka
Doko-ka
Dare-ka
Nani-ka
Kyou-___ samui desu-___. (isn't it?)
wa, ne
Kore-wa furansugo-___ hon desu-___!
no, yo
Onna: Oishii-____
wa
Kinou-___ paatii-de Yamashita-san-___ Brown-san-___ (and others) aimashita.
no, ya, ya
Michi-___ basu-___ takusi-__*__ ga hanshitte imasu.
wo, ya, nado
This one, that one, that one over there
kore, sore, are, dore
____-ga anata-___ pen desuka?
Dore, no
This, that, that over there (referring to a noun)
kono, sono, asono
here, there, over there, where?
AND
second versions
koko, soko, asoko, doko
TO
kocchi, socchi, acchi, docchi
This direction
koko-houkou
That place (over there)
asoko-basho
Ashita- ____ ii tenki ____.
tabun, deshou
Ano eiga-wa ___ omoshiroi-___
tabun deshou
Kodomo-___ gohan-___ taberu-___ supuun-___ tsukaimasu.
wa, wo, toki, wo
Watashi-wa kodomo-_____ Sooru (seoul) sunde imashita.
no toki
Explain suru toki vs no toki.
suru toki -refers to the point of time of an action.

no toki - referring to a point of time (at the time of).
Explain iku toki vs itta toki
iku toki - Before leaving for or on the way

Itta toki - After arrival
Ryouko - ___ ___ ookii kaban-___ kaimashita.
suru, mae ni, wo
Tomodachi-no uchi-___ iku, ____ kekki-___ kaimashita.
he, mae ni, wo
Supotsu-wo shita ____ chyawaa-___ abimasu.
ato de, wo
Ashita testu-___ awatta*** (finish), ____ eiga-___ miru
ga, ato de, wo

*** ato de is ALWAYS preceeded by ta form.
Eigo-___ benkyoushi-____, Amerika ikimasu.
wo, te kara
Explain (~ta) ato vs te kara
Ato you must put in '~ta' form.
Okane-___ arimasu-___
ga, kara
Sukoshi atsui-___, mado-___ akemashita.

(mado=window)
kara, wo
Isogashiku nerimashita. Kodomo-___ umareta-___.
ga, kara
Explain desu kara vs kara desu.
Kara desu: Use in short explication sentences. 'Because B.'

Desu/Masu kara: usually part of longer reasons. 'A because B'
____ kono restoran sukidesuka?

Yasukute to oishi ___ desu.
Naze
Kara
Tokyo-___ chikatetsu-___ ___ desuka?

Totemo benri desu.
no, wa, dou
Jigoto-___ ___ desuka?

Totemo isogashii desu.
wa, ikaga
___ Nihon-___ ikimasuka?

Nihongo-wo benkyoushitai-___ desu.
Doushite, he
kara
Explain dou vs Ikaga
Ikaga is polite form of dou
Nakayama-san-___ ____ hito desuka?

Nakayama-san-___ takai hito desu.
wa donna
wa
___ eiga-___ sukidesuka?

Tanoshi-___ eiga-___ sukidesu.
Donna, ga
no, ga
How long/How many?
Dono (dore) kurai/gurai
How much?
When?
Who?
How many?
Ikara desuka?
Itsu desuka?
Dare/donata desuka?
Ikutsu desuka?
Depaato-___ ikimashita. ___ shimatte imashita.
ni, demo
ga vs demo vs shikashi
ga is NEW INFORMATION, not topic
demo is however
Shikashi is the same as demo
Mai-ban nan-ji-___ nemasuka?
goro
Kono gakkuko ____ gakkusei-___ 250-nin ____ imasu.
ni wa, ga, kurai/gurai
goro vs kurai/gurai
goro is: about (time)

kurai/gurai are: about (quantity)
Watashi-wa kanji-___ sukoshi ___ shirimasen.
wo, shika
Kono kusuri-wa ikkai-ni 2-tsu-___ nonde kudasai.
zutsu
Kono kuni-___ minami-___ arimasu ___, ____ atsui desu.
wa, ni, kara, itsumo
Kodomo-wa ____ bekyou kirai desu.
taitai
Kinyoubi-wa ___ testo-ga arimasu.
taitai
Watashi-___ karaoke-ga sukidewaarimasen. ___, ___ tomodachi-___ ikimasu.
wa, demo, toki doki, to
Konnichi-no-tenki-___ [hare (fine) ___ kumori (cloudy)] deshou.
wa, toki doki
Another way of saying:

~ wo ~ (shi) masu. = ?
~ wa ~ (shi) masu.
Chugaggu-go-___ Kankoku-go-___ wakarimasen.
mo, mo
____ Ryokou ikimasen?

Okane arimasen ____.
Naze (doushite)
Kara
Karada-ga chiisaidesu ___, yowaidesu.
Karada-ga chiisaidesu ___, joubudesu.
kara
ga
Nikku-___ yasai-___ ryori-___ tsukurimashita.
to, de, wo
On the right side
Migi-gawa
Sakura Daigaku-___ onna-no ___ gakkusei desu.
wa, dake

Add Cards

You must Login or Register to add cards