cueFlash

Glossary of Hanyu Shuiping Kaoshi B

Start Studying! Add Cards ↓

ā(āgē)<br>prefix used before kinship terms; (brother)<br>PREF
阿拉伯語<br>阿拉伯语
ālābóyǔ(ālābówén)<br>Arabic<br>N
阿姨
āyí<br>auntie; nurse (in a family)<br>N
āi<br>get close to; be next to; by<br>V
āi<br>hey<br>INTERJ
哎呀
āiyā<br>oh<br>INTERJ
愛好<br>爱好
àihào<br>love; be fond of; like; interest; hobby<br>V N
愛護<br>爱护
àihù<br>cherish; treasure; take good care of<br>V
愛情<br>爱情
àiqíng<br>love<br>N
安全
ānquán<br>safe; secure; safty; security<br>ADJ N
安慰
ānwèi<br>comfort; console; consolation<br>V N
安心
ān xīn<br>be relieved; feel at ease<br>
àn<br>press; push down; according to<br>V PREP
按時<br>按时
ànshí<br>on time; on schedule<br>ADV
按照
ànzhào<br>according to; in accordance with<br>PREP
àn<br>dark<br>ADJ
àn<br>bank; shore; coast<br>N
bá<br>pull; pluck<br>V
bái<br>for nothing<br>ADV
白菜
báicài<br>Chinese cabbage<br>N
白天
báitiān<br>daytime<br>N
敗<br>败
bài<br>fail<br>V
班長<br>班长
bānzhǎng<br>class monitor<br>N
bǎn<br>board<br>N
半導體<br>半导体
bàndǎotǐ<br>semi-conductor<br>N
半拉
bàn lǎ<br>half<br>
半夜
bànyè<br>midnight<br>N
辦公<br>办公
bàn gōng<br>work<br>
辦事<br>办事
bàn shì<br>do an errand<br>
幫<br>帮
bāng<br>help<br>V
幫忙<br>帮忙
bāng máng<br>help; do a favor<br>
榜樣<br>榜样
bǎngyàng<br>example; model<br>N
傍晚
bàngwǎn<br>toward evening; at nightfall<br>N
bāo<br>wrap<br>V
包括
bāokuò<br>include; consist of; comprise<br>V
包子
bāozi<br>steamed; stuffed bun<br>N
báo<br>thin<br>ADJ
bǎo<br>protect<br>V
保持
bǎochí<br>keep; maintain; preserve<br>V
保存
bǎocún<br>preserve; keep; conserve<br>V
保護<br>保护
bǎohù<br>protect; safeguard; protection<br>V N
保留
bǎoliú<br>reserve; hold back<br>V
保衛<br>保卫
bǎowèi<br>defend; safeguard<br>V
保證<br>保证
bǎozhèng<br>ensure; assure; guarantee; promise<br>V N
寶貴<br>宝贵
bǎoguì<br>valuable; precious<br>ADJ
抱歉
bàoqiàn<br>be sorry; apologize; regret<br>ADJ
報到<br>报到
bào dào<br>report for duty; check in; register<br>
報道<br>报道
bàodào(bàodǎo)<br>report; cover; coverage; story<br>V N
報告<br>报告
bàogào<br>make known; report; speech; lecture<br>V N
報名<br>报名
bào míng<br>sign up<br>
報紙<br>报纸
bàozhǐ<br>newspaper<br>N
bèi<br>back<br>N
bēi<br>tablet<br>N
悲痛
bēitòng<br>grieved; sorrowful<br>ADJ
北部
běibù<br>north<br>N
北方
běifāng<br>north<br>N
北面
běimiàn<br>north<br>N
背後<br>背后
bèihòu<br>at the back; behind; in the rear<br>N
被子
bèizi<br>quilt<br>N
běn<br>this<br>PRON
本來<br>本来
běnlái<br>original<br>ADJ
本領<br>本领
běnlǐng<br>skill; ability; capability<br>N
本事
běnshi<br>skill; ability; capability<br>N
本質<br>本质
běnzhì<br>essence; nature<br>N
bèn<br>silly<br>ADJ
bī<br>force<br>V
鼻子
bízi<br>nose<br>N
比例
bǐlì<br>proportion<br>N
比如
bǐrú<br>for example; for instance<br>V
筆記<br>笔记
bǐjì<br>notes<br>N
畢業<br>毕业
bì yè<br>graduate<br>
閉<br>闭
bì<br>close; shut<br>V
必然
bìrán<br>inevitable; certain<br>ADJ
必要
bìyào<br>necessary; essential; indispensable<br>ADJ
bì<br>avoid<br>V
避免
bìmiǎn<br>avoid; avert<br>V
邊…邊…<br>边…边…
biān … biān …<br>as<br>
編<br>编
buiān<br>plait; weave<br>V
biǎn<br>flat<br>ADJ
便
biàn<br>then; in that case; even if<br>ADV CONJ
便條<br>便条
biàntiáo<br>informal note<br>N
biàn<br>all over<br>ADJ
標點<br>标点
biāodiǎn<br>punctuation<br>N
標準<br>标准
biāozhǔn<br>standard; criterion<br>N ADJ
表達<br>表达
biǎodá<br>express; convey<br>V
表面
biǎomiàn<br>surface; outside; face; appearance<br>N
表明
biǎomíng<br>show; evince<br>V
賓館<br>宾馆
bīngguǎn<br>guesthouse; hotel<br>N
bīng<br>soldier<br>N
bīng<br>ice<br>N
餅乾<br>饼干
bǐnggān<br>biscuit; cracker<br>N
病房
bìngfáng<br>ward; sickroom<br>N
病菌
bìngjūn<br>pathogenic bacteria<br>N
病人
bìngrén<br>patient<br>N
並<br>并
bìng<br>simultaneously; equally; and; moreover<br>ADV CONJ
併<br>并
bìng<br>sum; combine<br>V
並且<br>并且
bìngqiě<br>and; besides; moreover<br>CONJ
玻璃
bōli<br>glass<br>N
伯父
bófù(bóbo)<br>father's elder brother<br>N
伯母
bómǔ<br>aunt; wife of father's elder brother<br>N
脖子
bózi<br>neck<br>N
bǔ<br>catch<br>V
補<br>补
bǔ<br>patch<br>V
補充<br>补充
bǔchōng<br>replenish; supplement; complement<br>V
補課<br>补课
bǔ kè<br>make up a missed lesson<br>
補習<br>补习
bǔxí<br>take lessons after school<br>V
不必
búbì<br>need not; not have to<br>ADV
不大
búdà<br>not very; not often<br>ADV
不得不
bù dé bù<br>have to<br>
不得了
bùdéliǎo<br>very; terribly<br>ADJ
不斷<br>不断
búduàn<br>unceasing; continuous<br>ADV
不敢當<br>不敢当
bù gǎndāng<br>you flatter me<br>
不管
bùguǎn<br>no matter; regardless of<br>CONJ
不過<br>不过
búguò<br>only; though<br>CONJ
不好意思
bù hǎoyìsi<br>shy; feel embarrassed<br>
不僅<br>不仅
bùjǐn<br>not only<br>CONJ
不論<br>不论
búlùn<br>whether; regardless of<br>CONJ
不平
bùpíng<br>indignant; resentful; injustice; unfairness<br>ADJ N
不然
bùrán<br>otherwise<br>CONJ
不少
bùshǎo<br>quite a few<br>ADJ
不是嗎<br>不是吗
bù shì ma<br>isn't it<br>
不行
bùxíng<br>won't do<br>ADJ
不幸
búxìng<br>misfortune; unfortunate<br>ADJ
不許<br>不许
bùxǔ<br>be not allowed; must not<br>V
不要緊<br>不要紧
bù yàojǐn<br>doesn't matter<br>
不一定
bù yídìng<br>not sure<br>
不住
búzhù<br>continually<br>ADV
布置
bùzhì<br>fix up; arrange; decorate<br>V
bù<br>pace<br>N
duī<br>department; measure word for movies<br>N M
部隊<br>部队
bùduì<br>army; troops; force<br>N
部門<br>部门
bùmén<br>branch; department<br>N
部長<br>部长
bùzhǎng<br>minister<br>N
cāi<br>guess<br>V
材料
cáiliào<br>material<br>N
cǎi<br>tread; stamp on<br>V
採<br>采
cǎi<br>cull; pick<br>V
採購<br>采购
cǎigòu<br>purchase; go shopping<br>V
採取<br>采取
cǎiqǔ<br>take; adopt<br>V
採用<br>采用
cǎiyòng<br>adopt; use<br>V
彩色
cǎisè<br>color; multicolor<br>N
餐廳<br>餐厅
cāntīng<br>restaurant; dining room<br>N
cáng<br>hide<br>V
草地
cǎodì<br>grassland; lawn; meadow<br>N
草原
cǎoyuán<br>grasslands; prairie<br>N
廁所<br>厕所
cèsuǒ<br>W.C.; toilet; lavatory<br>N
冊<br>册
cè<br>tome; book<br>M
測驗<br>测验
cèyàn<br>test; examination<br>V N
céng<br>ever; once<br>ADV
曾經<br>曾经
céngjīng<br>once<br>ADV
chā<br>thrust<br>V
叉子
chāzi<br>fork<br>N
chà<br>bad; poor<br>ADJ
差不多
chàbuduō<br>almost<br>ADJ
差一點兒<br>差一点儿
chàdiǎnr<br>almost<br>ADV
chāi<br>unweave<br>V
產量<br>产量
chǎnliàng<br>output; yield<br>N
產品<br>产品
chǎnpǐn<br>product<br>N
產生<br>产生
chǎnshēng<br>produce; take place; engender<br>V
嘗<br>尝
cháng<br>taste<br>V
長期<br>长期
chángqī<br>long period of time; long term<br>N
長途<br>长途
chángtú<br>long distance<br>N
chāo<br>exceed<br>V
超過<br>超过
chāoguò<br>surpass; exceed<br>V
chāo<br>copy<br>V
抄寫<br>抄写
chāoxiě<br>transcribe; copy<br>V
chǎo<br>quarrel<br>V
車間<br>车间
chējiān<br>workshop<br>N
徹底<br>彻底
chèdǐ<br>thoroughgoing; thorough<br>ADJ
沉默
chénmò<br>silent<br>ADJ
chèn<br>avail oneself of<br>PREP
襯衫<br>衬衫
chènshān<br>shirt<br>N
襯衣<br>衬衣
chènyī<br>underclothes, shirt<br>N
稱<br>称
chēng<br>weigh; call<br>V
稱贊<br>称赞
chēngzàn<br>praise; acclaim; commend<br>V
成分
chéngfèn<br>ingredient<br>N
成功
chénggōng<br>success; successful<br>V ADJ
成果
chéngguǒ<br>gain; achievement; positive result<br>N
成就
chéngjiù<br>achievement; success<br>N
成立
chénglì<br>establish; found<br>V
成熟
chéngshú<br>mature; ripe<br>V ADJ
成為<br>成为
chéngwéi<br>turn into; become<br>V
成長<br>成长
chéngzhǎng<br>grow up<br>V
chéng<br>ride on<br>V
程度
chéngdù<br>degree; extent; level<br>N
誠懇<br>诚恳
chéngkěn<br>honest; sincere<br>ADJ
誠實<br>诚实
chéngshí<br>honest<br>ADJ
承認<br>承认
chéngrèn<br>admit; recognize; acknowledge<br>V
吃驚<br>吃惊
chī jīng<br>be startled; be shocked<br>
chǐ<br>ruler; 1 chǐ = 0.333 meter<br>N M
翅膀
chìbǎng<br>wing<br>N
充分
chōngfèn<br>ample; full; abundant<br>ADJ
充滿<br>充满
chōngmǎn<br>brimming with; full of<br>V
充足
chōngzú<br>adequate; abundant sufficient<br>ADJ
衝<br>冲
chōng<br>rush<br>V
蟲子<br>虫子
chóngzi<br>insect; worm<br>N
chóng<br>heavily<br>ADV
重疊<br>重叠
chóngdié<br>overlap<br>V
重複<br>重复
chóngfù<br>repeat<br>V
重新
chóngxīn<br>again<br>ADV
崇高
chónggāo<br>lofty; high; sublime<br>ADJ
抽象
chōuxiàng<br>abstract<br>ADJ
chóu<br>worry<br>V
chòu<br>smelly<br>ADJ
chū(chūyī)<br>the first day of the lunar month<br>ADJ PREF
初步
chūbù<br>initial; preliminary<br>ADJ
初級<br>初级
chūjí<br>elementary; primary<br>ADJ
出版
chūbǎn<br>publish<br>V
出口
chū kǒu<br>export<br>
出生
chūshēng<br>be born<br>V
出席
chū xí<br>attend; be present<br>
出院
chū yuàn<br>be discharged; from hospital<br>
廚房<br>厨房
chúfáng<br>kitchen<br>N
chú<br>divide<br>V
處<br>处
chù<br>department<br>N
處分<br>处分
chǔfèn<br>punishment; punish<br>N V
處理<br>处理
chǔlǐ<br>handle; deal with<br>V N
傳<br>传
chuán<br>pass; send<br>V
傳播<br>传播
chuánbō<br>propagate; spread<br>V
傳統<br>传统
chuántǒng<br>tradition<br>N
闖<br>闯
chuǎng<br>rush<br>V
創<br>创
chuàng<br>create<br>V
創造<br>创造
chuàngzào<br>create; creation<br>V N
創作<br>创作
chuàngzuò<br>create; write; creative work<br>V N
春節<br>春节
chūnjié<br>the Spring Festival<br>N
cǐ<br>this<br>PRON
此外
cǐwài<br>besides; moreover<br>CONJ
cì<br>stab<br>V
聰明<br>聪明
cōngming<br>intelligent; bright; clever<br>ADJ
從不(沒)<br>从不(没)
cóng bù (cóng méi)<br>never<br>
從…出發<br>从…出发
cóng … chūfā<br>set off from<br>
從此<br>从此
cóngcǐ<br>from now on<br>CONJ
從而<br>从而
cóng'ér<br>thus; thereby<br>CONJ
從來<br>从来
cónglái<br>always; all along<br>ADV
從事<br>从事
cóngshì<br>go in for; be engaged in<br>V
cū<br>rude; careless; wide; thick<br>ADJ
cù<br>vinegar<br>N
促進<br>促进
cùjìn<br>advance; promote<br>V
cuī<br>press; urge<br>V
cún<br>keep<br>V
存在
cúnzài<br>exist<br>V
cùn<br>inch<br>M
措施
cuòshī<br>measure; step<br>N
dā<br>put up; build<br>V
答應<br>答应
dāying<br>respond; answer; reply<br>V
dá<br>answer; reply; return; reciprocate<br>V

Add Cards

You must Login or Register to add cards