cueFlash

Glossary of Hanyu Jiaocheng tongji oct 2005

Start Studying! Add Cards ↓

lesson 1 hanyu jiaocheng
yi1
kou3
hao3
wu3
bai2
ba4
nv3
ma3
bu4
ni3
lesson 2 hanyu jiaocheng
mang2
哥哥
ge1ge
ma
弟弟
di4di
hen3
妹妹
mei4mei
汉语
han4yu3
nan2
tai4
爸爸
ba4ba
他 她
ta1
nan2
妈妈
ma1ma
lesson 3 hanyu jiaocheng
QING3
邮局
you2ju2
jin4
明天
ming2tian3
de
jian4
xin4
liu4
谢谢
xie4 xie
qi1
qu4
jiu3
银行
yin2hang2
lesson 4 hanyu jiaocheng
今天
jin1tian1
这儿
zher4
星期
xing1qi1
tian1
wo3
昨天
zuo2tian1
hui2
学校
xue2xiao4
再见
zai4jian4
ji3
公园
gong1yuan2
er4
san1
si4
哪儿
nar3
那儿
nar4
lesson 5 hanyu jiaocheng
wang2
nin2
老师
lao3shi1
西班牙文
xi1ban1ya2wen2
阿拉伯文
a1la1bo2wen2
zhe4
...wen2
shi2
中文
zhong1wen2
英文
ying1wen2
发文
fa3wen2
什么
shen2me
日文
ri4wen2
shu1
德文
de2wen2
shui4(shei4)
俄文
e2wen2
na4
ri4
杂志
za2zhi4
现在
xian4zai4
点 钟
dian3(zhong1)
早上
zao3shang1
哪国
na3guo1
ren2
lesson 6 hanyu jiaocheng
he1
朋友
peng2you
点儿
dian3 er
你们
ni3men
咖啡
ka1fei1
欢迎
huan1ying2
cha2
zuo4
ba
麦克
mai4ke4
马丽
ma3li4
lesson 7 hanyu jiaocheng
na3
名字
ming2zi
请问
qing3wen4
贵姓
gui4xing4
xing4
guo2
jiao4
学习
xue2xi2
xue2
汉字
han4zi4
中国
zhong1guo2
美国
mei3guo2
法国
fa3guo2
英国
ying1guo2
德国
de2guo2
日本国
ri4ben3guo2
发音
fa1yin1
张东
zhang1dong1
lesson 8 hanyu jiaocheng
wan3(measure word)
bei4
ping2
中午
zhong1wu3
鸡蛋
ji1dan4
chi1
tang1
fan4
啤酒
pi2jiu3
食堂
shi2tang2
xie1
馒头
man2tou
这些
zhe4xie1
米饭
mi3fan4
那些
na4xie1
mi3
饺子
jiao3zi
yao4
包子
bao1zi
ge4
面条
mian4tiao2
侉子
kua4zi
词典
ci4dian3
手机
shou3ji1
san3
汽车
qi4che1
电视
dian4shi4
录音机
lu4yin1ji1
电脑
dian4nao3
lesson 9 hanyu jiaocheng
mai3
jiao3
香蕉
xiang1jiao1
苹果
ping2guo3
fen1
葡萄
pu2tao
qian2
liang3
li2
jin1
橘子
ju2zi
tao2
gui4
hai2
草莓
cao3mei2
多少
duo1shao
duo1
shao3
别的
bie2de
公斤
gong1jin1
kuai4
一共
yi2gong4
gei3
太贵了
tai4gui4le
豆角儿
dou4jiaor3
葱头
cong1tou2
菜花儿
cai4huar1
茄子
qie2zi
西红柿
xi1hong2shi4
芹菜
qin2cai4
土豆
tu3dou4
换瓜
huan2 gua
lesson 10 hanyu jiaocheng
下午
xia4wu3
上午
shang4wu3
图书馆
tu2shu1guan3
小姐
xiao3jie3
huan4
美元
mei3yuan2
港币
gang3bi4
日元
ri4yuan2
英镑
ying1bang4
马克
ma3ke4
法郎
fa3lang2
欧元
ou1yuan2
营业员
ying2ye4yuan2
bai3
qian1
wan4
人民币
ren2min2
deng3
一会儿
yi2huir4
先生
xian1sheng
shu3
dui4
le
不客气
bu2ke3qi
客气
ke3qi
lesson 11 hanyu jiaocheng
wen4
职员
zhi2yuan2
办公室
ban4gong1shi4
办公
ban4gong1
zhao3
zai4
jia1
ne
zhu4
lou2
men2
hao4
知道
zhi1dao4
电话
dian4hua4
dian4
hua4
号码
hao4ma3
ling2
山本 幸子
shan1ben3 xing4xi3
lesson 12 hanyu jiaocheng
好久
hao3jiu3
身体
shen1ti3
他们
ta1men
dou1
东西
dong1xi
铅笔
qian1bi3
售货员
shou4huo4yuan2
zhi1
zhi1
zai4
lai2
本子
ben3zi
信封
xin2feng1
lesson 13 hanyu jiaocheng
留学生
liu2xue2sheng1
ye3
对不起
dui4 bu qi3
没关系
mei2 guan1xi
he2
我们
wo3men
她们
ta1men
lia3

Add Cards

You must Login or Register to add cards