cueFlash

Glossary of Chinese Characters from Colloquial Chinese Reader

Start Studying! Add Cards ↓

fu4 jin4
附近
gong4 yuan2
公園
shu4 lin2
樹林
yi1 yuan4
醫院
dai4 fu1
大夫
liu2 li4
流利
lian4 xi2
練習
gong1 fu0
功夫
xi1 wang4
希望
jiang1 lai2
將來
lu4 yin1 ji1
錄音機
fu4 xi2
復習
hu1 ran2
忽然
shang4 ke4
上課
shang4 ban1
上班
dai4
xue2 xiao4
學校
shi2 tang2
食堂
shou3 biao3
手錶
da4 gai4
大概
guang3 zhou1
廣州
qi2 ma3
騎馬
che1 liang4
車輛
zhu4
ju4 zi0
句子
yun4 qi4
運氣
jie4
hao4
yue4
gang1 gang1
剛剛
zhi4
zao3 chen2
早晨
chu1 fa1
出發
fei1 chang2
非常
ma3 shang4
馬上
bi4 ye4
畢業
gao4 su4
告訴
shu4 xue2
數學
zhuan1 jia1
專家
ji4 suan4
計算
wang4 ji4
忘記
peng4 mian4
碰面
zhong1 wu3
中午
jie2 hun1
結婚
shi2 hou4
時候
dian4 nao3
電腦
jian3 dan1
簡單
piao4 liang4
漂亮
tan2 qin2
彈琴
shu1 shu1
叔叔
ba4 ba4
爸爸
zi4 ji3
自己
jie3 shi4
解釋
ji1 qi4
機器
chu2 wai4
除外
cha4 bu4 duo1
差不多
cai1
li4 ke4
立刻
cai2
pai2
hui2
pao3
fan4 guan3
飯館
xing4 qu4
興趣
dian4 ying3
電影
lu3 xing2
旅行
tan2 hua4
談話
kai1 shi3
開始
wang3
yi1 xie2
一些
xue2 xi2
學習
sheng1 huo2
生活
huo3 che1
火車
shu1 fu2
舒服
geng4
wen4 ti2
問題
fei1 ji1
飛機
lun2 dun1
倫敦
qi4 che1
汽車
xi4 yuan4
戲院
qing1 chu3
清楚
you4
li4 shi3
歷史
bi4
suan4
fang1 bian4
方便
huan4
che1 piao4
車票
deng3
yi1 zhi2
一直
cong2
qian1
zhuan3
fu1 fu4
夫婦
yan3 jing1
眼睛
chang4 ge1
唱歌
xiong1 di4
兄弟
chuang1 hu4
窗戶
guan1 xi
關係
yi1 si
意思
zui3 ba1
嘴巴
ma2 fan2
麻煩
bu4 shou3
部首
hu2 tu2
糊塗
qi2 guai4
奇怪
cong1 ming2
聰明
bi3 jiao4
比較
ge4
lia3
chang2
lou2
man4
shuang1
xing4
da2
ben4
mu4
lian2
le
li2
lian3
shi1 fu4
師傅
yi3 jing1
已經
jie3 fang4
解放
jun1 ren2
軍人
bai3 huo4
百貨
tie3 gong1 chang3
鐵工廠
gao3
shang1 dian4
商店
di4 di
弟弟
ge1 ge
哥哥
wen2 hua4
文化
shui3 ping2
水平
zhao2 ji2
著急
nan2
xing1 qi1
星期
sheng1 chan3
生產
jie4 shao4
介紹
gong1 an1 ju2
公安局
ban4 shi4
辦事
dan1 wei4
單位
shou4
ti4
jiu3
cuo4
feng1 jing3
風景
qi4 xiang4
氣象
zui4 jin4
最近
zhu2 zi
竹子
di4 li3
地理
zhuo1 zi
桌子
yuan2
yi3 zi
椅子
di3
dao4
xiang4
pang2
guang3 dong1
廣東
zou3
kuai4
di4
ci4
bian1
zuo3 you4
左右
shan1
she4
li3 tou
裏頭
fang2 zi
房子
hu2
xie3 xin4
寫信
jue2 ding4
決定
wan2
shu4
cheng2
yi3 qian2
以前
jue2 de
覺得
shui4 jiao4
睡覺
hou4 lai2
後來
qing2 xing2
情形
jing1 shen2
精神
gong1 zuo4
工作
sui1 ran2
雖然
kong3 pa4
恐怕
ren4 shi0
認識
shen1 ti3
身體
wan2 quan2
完全
mei3
bie2
dun4
tai4 ji2 quan2
太極拳
da3
jiao1
wan3
e4
bao3
pa4
qin1
gong4
gan4
fu2
gong1
gong1 xi3
恭喜
xin1 wen2
新聞
dong1 xi1
東西
yin1 yue4
音樂
mao2 yi1
毛衣
rong2 yi4
容易
pian2 yi2
便宜
xian4 zai4
現在
shi4 qing2
事情
dang1 ran1
當然
shi2 jian1
時間
ping2 guo3
蘋果
shou1 yin1 ji1
收音機
ting1
song4
gei3
ming2 tian1
明天
di4 tu2
地圖
huai4
nian4
jian4
de2
zhong3
zhao3
jin1
ling2 qian2
零錢
jiao3
ren2 min2 bi4
人民幣
fen1
qu4
zen3 yang4
怎樣
chou1 yan1
抽煙
qing1 cai4
青菜
ke4
jia1
hai2
ken3
xing2
zhun3
mai3
dui4
yong4
qian2
tang1

Add Cards

You must Login or Register to add cards